V košíku je 0 položiek

O klubu - Pravidlá

Úplné podmienky a pravidlá vernostného programu "Farm Frites Klub"

Cieľom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava podmienok a pravidiel vernostného programu "Farm Frites Klub" (ďalej len "program"). Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedeného programu na propagačných materiáloch určených spotrebiteľom. Tieto pravidlá môžu byť pozmenené iba formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu.

Organizátorom vernostného programu je:
Spoločnosť Farm Frites CZ s.r.o.,
so sídlom Bohrova 1638/10,
142 00 Praha 4,
Česká republika,
IČO: 25741748
(ďalej len "organizátor")

Zadávateľom vernostného programu je:
Spoločnosť Farm Frites Slovakia, s.r.o.,
so sídlom Mudroňova 27,
811 01 Bratislava,
Slovenská republika,
IČO: 35770139
(ďalej len "zadávateľ")


Termín a miesto konania vernostného programu:

1. Účasť vo vernostnom programe:

2. Katalóg cien:

3. Členstvo v programe je dobrovoľné a zadávateľ ho poskytuje účastníkom programu bezplatne.

4. Organizátor vernostného programu si vyhradzuje právo konečného posúdenia vyplnených registračných formulárov a zaslaných objednávok. Do programu nebudú zaradené registračné formuláre a objednávky, ktoré nebudú čo i len okrajovo či čiastočne spĺňať stanovené podmienky programu, prípadne ktoré odoslali osoby nespĺňajúce podmienky účasti v programe.

5. Účastníkom bude nimi objednaná cena doručená organizátorom na adresu určenú v objednávke/prihláške najneskôr do 6 týždňov od doručenia správného počtu nazbieraných bodov/symbolov zemiakoch odpoviedajúcom objednanej odmene.

6. Organizátor neručí za stratu, nedoručenie či oneskorenie objednávok cien v programe a cien následne zasielaných prostredníctvom pošty či iným spôsobom.

7. Zodpovednosť organizátora za prípadné závady cien z tohto vernostného programu sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v platnom znení. Nebezpečenstvo škôd na veci prechádza na účastníka okamihom odovzdania tejto ceny k poštovej preprave, prípadne okamihom odovzdania tejto ceny účastníkovi obchodným zástupcom zadávateľa.

8. V prípade, že sa účastníkovi nepodarí doručiť cenu na ním uvedenú poštovú adresu či odovzdať ju inak podľa vopred stanovených pokynov, zaniká právo účastníka na získanie tejto ceny.

9. Účasťou v programe vyjadruje účastník svoj výslovný súhlas s pravidlami a podmienkami programu a zaväzuje sa ich plne a bez výhrad dodržiavať.

10. Účastník vernostného programu je oprávnený podľa vlastného uváženia členstvo v programe kedykoľvek zrušiť, a to písomne formou doporučeného listu doručeného na adresu Farm Frites CZ , s. r. o., Bohrova 1638/10, 142 00 Praha 4, Česká republika.

11. Účasť v programe ani ceny nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne peňažne plniť.

12. Organizátor programu si vyhradzuje právo kedykoľvek na základe predošlého písomného schválenia zadávateľa pozmeniť alebo upraviť pravidlá, bodové hodnotenie, ceny a pod. vo vernostnom programe či vernostný program celkom zrušiť bez udania dôvodov a stanovenia náhrady.

Ďalej si zadávateľ vyhradzuje právo udeľovať grátis/bonusové body v hodnote stanovenej zadávateľom.

13. Účasťou v programe prejavuje každý účastník svoj súhlas s tým, že zadávateľ je oprávnený bezplatne uverejňovať mená, podobizne a obrazové či zvukové záznamy výhercov v oznamovacích prostriedkoch a v propagačných materiáloch zadávateľa počas 5 rokov od skončenia tohto programu.

14. Účastník vyplnením registračného formulára súhlasí s tým, aby poskytnuté údaje v rozsahu tohto formulára boli až do odvolania tohto súhlasu spracované spoločnosťou Farm Frites CZ s.r.o., ako správcom, so sídlom Bohrova 1638/10, 142 00 Praha 4, Česká republika, IČ: 25741748 s cieľom členstva vo vernostnom programe a ďalšieho marketingového spracovania, t. j. ponúkania výrobkov a služieb a zasielania informácií o marketingových akciách, zahŕňajúceho i telefonické kontaktovanie a zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom SMS správ, e-mailov, ako aj ďalších elektronických prostriedkov, a to počas 10 rokov od udelenia súhlasu. Účastník programu, ktorý poskytol správcovi osobné údaje, má právo prístupu k osobným údajom a ďalšie práva podľa §§ 11, 21 zák. č. 101/2000 Zb. Udelenie súhlasu je dobrovoľné a účastník môže tento súhlas kedykoľvek bezplatne na adrese správcu odvolať.

15. Z programu sú vylúčení všetci zamestnanci zadávateľa, organizátora a všetkých spolupracujúcich agentúr, spoločností a osoby im blízke. V prípade, že sa účastníkom vernostného programu stane osoba, ktorá je zamestnancom uvedených spoločností, alebo osoba im blízka, žiadna z cien vernostného programu sa im neodovzdá.

16. Korešpondenčná adresa vernostného programu: Farm Frites CZ , s. r. o., Bohrova 1638/10, 142 00 Praha 4, Česká republika.

17. Tieto úplné pravidlá a podmienky vrátane katalógu cien a bodovej hodnoty výrobkov Farm Frites vernostného programu sú k dispozícii na týchto stránkach.

NOVÉ ODMENY NA ROK 2018!
Množstvo nových odmien vo všetkých kategóriách ponuky Farm Frites Klubu.

---

Zaregistrujte sa a obdržíte Šek na body grátis v hodnote 20 bodov! Darček Platí iba pre zákazníkov, ktorí ešte nie sú v našom klube zaregistrovaní.